بررسی تأثیر کتاب الکترونیکی بر میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان

نویسندگان

حسین شاه محمدی، پروین زارع، ویدا فخری

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کتاب الکترونیکی بر میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان در درس مقدمات روشها و فنون تدریس انجام شده است. روش: روش پژوهش مورد نظر از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ناحیه 3 تبریز می باشد و نمونه تحقیق، شامل یک کلاس درس بود که به صورت هدفمند انتخاب شد، تعداد دانش آموزان این کلاس 32 نفر بودند که به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون یادگیری و نگرش در شرایط یکسان به عمل آمد، سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مسقل قرار گرفت و طی 3 جلسه با نرم افزار کتاب الکترونیکی محقق ساخته آموزش دیدند و گروه گواه با کتاب چاپی آموزش دیدند. به منظور بررسی تغییرات حاصله، در پایان 3جلسه پس آزمون یادگیری و نگرش از هر دو گروه گرفته شد و نتایج به کمک آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری افزایش یافته است. نتایج: نتایج به دست آمده از این پژوهش برتری میزان یادگیری و نگرش دانش آموزان را نشان داد که از طریق کتاب الکترونیکی آموزش دیده بودند. براین اساس می توان استفاده از کتاب الکترونیکی را در آموزش پیشنهاد کرد.


واژگان کلیدی: کتاب الکترونیکی، طراحی کتاب الکترونیکی، یادگیری، نگرش

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید