بررسی استاندارد های کلاس درس

نویسندگان

لیلا جوادی علمی، فریبرز درتاج، حمزه جوادی علمی، احد جوادی علمی

چکیده

در طراحى بسيارى از انواع فضاهاى آموزشى، به جنبه هاى روحى و رو انی دانش آموزان كمتر توجه مى شود. به نظر روان شناسان ، کلاس درس بايد به گونه اى طراحى شود كه يادگيرى در آن خوشايند باشد. نياز روز افزون كشور ما به گسترش فضاهاى آموزشى همزمان با افزايش جمعيت و عدم كفايی فضاهاى موجود، يكى از مشكلات اساسى است كه بايد به ان پرداخته شود. متأسفانه اغلب فضاهاى آموزشى مدارس كشور سازگارى لازم را با ويژگی های روانی دانش آموزان ندارند و بنابراین مى توانند بر عملكرد اجتماعى و رفتارى و همچنين نگرش و بينش آنها نسبت به یادگیری تأثيرگذار باشند.در این تحقیق هدف بررسی استانداردهای کلاس درس می باشد. بررسی این استانداردهادر جهت بهبود بخشيدن فضاهاى آموزشى بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه ايجاد رغبت و حس علاقه مندى به محيط آموزشى، از عوامل مؤثر در برداشت دانش آموزان از محيط مدرسه و نهايتاً پيشرفت تحصيلى آنهاست. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع مروری است.


برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید